COMPOHUB

РЕЗУЛТАТИ

IO1

Композитна индустрия – Обобщен доклад

Доклада представя резултатите от цялостен анализ за развитието на композитната индустрията в страните партньори, специфичните умения и познания, а също и основните предизвикателства, пред които е изправен секторът (т.е. липса на квалифициран персонал , ограничена научноизследователска и развойна дейност, липса на стандартизирани програми и курсове за ПОО и др.).

Свали от тук

Каталог на възможностите и предизвикателствата на пазара на труда 

Тази публикация предлага преглед на най-често срещаните трудности, които компаниите срещат при наемането и задържането на персонал в композитната индустрия. Освен това, каталога прави преглед на наличния потенциал за промяна / адаптиране на процесите на обучение и образование, за да се отговори адекватно на съществуващите и очакваните предизвикателства.

Свали от тук

Каталог за наличните и очакваните технологии в композитната индустрия 

Каталогът предоставя подробна информация за най-популярните технологии в композитната индустрия, а също и за очакваните технологични тенденции, процеси и материали в близко бъдеще. Освен за фирми от композитната индустрия, представената информация за наличните и очакваните технологии в композитната индустрия е подходяща и за компании, които планират да диверсифицират дейността си или да разширят продуктовото си портфолио.

Свали от тук

IO2

Система и насоки за кадри в композитната индустрия 

Системата и насоките за кадри в композитната индустрия предлага структуриран подход за планиране и оценка на прогреса в развитието на уменията, както за работещите в сектора, така и за бъдещите кадри. Чрез системата процеса е не само по-бърз, но и по-структуриран и ефективен, като осигурява възможност за проследяване и отчитане на напредъка. Системата е разработена и тествана в реална среда от AFormX, за да бъде използвана с обучителната програма и съдържание, което е налично на обучителната платформа CompoHUB (CompoHub.eu).

Свали от тук

IO3

Наръчник за организиране на обучителни курсове и програми 

Основната цел на Наръчника е да подпомогне компании, доставчици на обучение и професионални училища да внедрят обучителната програма „CompoWIN”, като я адаптират съобразно нуждите си. Наръчника предлага обучителна методология и съдържание, списък с необходимите материално-технически условия, материали и инструменти, които са необходми на всяка компания, обучителна организация или институция, която планира да внедри и да започне да предлага обучения на кадри в сферата на композитната индустрия. Целта на Наръчника е да послужи като основа за вземането на информирано решение от всяка организация, която има нужда или мотивация да предлага подобни услуги, като част от професионалното си портфолио. В Наръчника са представени три отделни сценария, които адресират нуждите на три отделни целеви групи, а именно фирми, доставчици на обучения и професионални училища/гимназии.

 

Свали от тук

Рекламни материали на проект CompoWin – листовка, плакат и ролбанер

 

Свали от тук

Last modified: Wednesday, 18 January 2023, 5:54 PM