COMPOHUB

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Анализ на потребностите и наличните умения

В рамките на проекта беше проведено мащабно проучване, което има за цел да анализира тенденциите на развитие на композитната индустрия, включително основните материали и технологични процеси използвани в сектора, съществуващите пазари, профил на компаниите от бранша, съществуващи предизвикателства, пред които е изправен секторът (т.е. липса на квалифициран персонал, недостиг на умения, ограничени НИРД, липса на програми за ПОО и др.). Бяха проучени и наличните политики и подкрепа за малките и средни предприятия, съществуващите обучителни програми и инициативи. Събраната информация се използва за разработването на иновативна програма за обучение на бъдещи работници в сферата на композитната индустрия. Резултатите от проучването бяха обобщени в две отделни издания, които имат за цел да подпомогнат развитието на фирмите в сектора - Каталог на възможностите и предизвикателствата на пазара на труда и Каталог за наличните и очакваните технологии в композитната индустрия.

2.Обучителна програма и съдържание – Монтажник на композитни изделия – моята бъдеща специалност 

Втория основен резултат от реализацията на проекта, включва разработването и локализацията на цялостна Програма за обучение, квалификация и преквалификация на кадри за нуждите на композитната индустрия, която може да бъде прилагана фирми за провеждане на вътрешни обучения на персонала. Програмата е базирана на резултатите от първоначалните анализи, проведени от участващите организации и съдържанието, което е налично на онлайн обучителната платформа CompoHUB. В рамките на проекта, наличното съдържание бе актуализирано и допълнено, съгласно новите тенденции в сектора и обратната връзка на целевите групи, за да предложи цялостна обучителна програма за въвеждащо и допълнително обучение и преквалификация – „Монтажник на композитни изделия – моята бъдеща специалност“. В рамките на проекта, Програмата е оценена и валидирана от фирмите – партньори в реализацията на проекта (AFormX и 3dgrupa) и организациите от ПОО сектора (SBG и KAK), като в заключителната фаза на проекта ще бъде представена в България и Хърватия. В допълнение, обучителната програма и съдържание е налично на пет езика – английски, български, естонски, немски и словенски. На база на получената обратна връзка, обучителната платформа CompoHUB е напълно актуализирана с цел подобряване и улесняване на достъпността и навигацията в обучителното съдържание.

3. Методология за бързо внедряване на обучителен курс за подготовка на кадри за композитната индустрия от образователни и обучителни организации

В рамките на третия основен резултат от реализацията на проекта, партньорите от KAK (Естония) и SBG (Германия) адаптираха обучителната програма и съдържание за използването и от организации и институции от сферата на професионалното образование и обучение. Методология за бързо внедряване на обучителен курс за подготовка на кадри за композитната индустрия от образователни и обучителни организации включва наличното обучително съдържание, списък необходимите материали и ресурси за провеждане на обучения на бъдещи кадри в композитната индустрия, учебни планове, учебни модели и шаблони, формуляри за оценка и т.н. Обучителната програма бе пилотирана в рамките на пет дневно обучение за монтажници на композитни материали, в което се включиха 12 квалифицирани специалисти, които усвоиха спецификите за производство на изделия от композитни материали.

4. Надграждане и трансфер на образователен стандарт: Техник / Монтажник на композитни изделия

В България и Хърватия екипът на проекта проучва съществуващите административни процедури и стъпки, които са необходими за да стартира процеса по разработването на специалност „Техник – монтажник на композитни изделия“, която да бъде включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение, като се използва наличния опит и разработения образователен стандарт в Словения.

Последно модифициране: вторник, 27 септември 2022, 13:22