COMPOHUB

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

BASICS

ИМЕ НА ПРОЕКТА: Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство

АКРОНИМ: CompoWIN

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ: 1. 11. 2020

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 31. 10. 2022

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца

Програма: Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/) / KA2 Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение (http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm)

CHALLENGE

Композитната индустрия се характеризира с висок потенциал за растеж и добавена стойност, но все още разчита на ръчните операции в производствения процес. Композитните материали се използва за производството на самолети, лодки, спортно оборудване, перки за вятърни турбини, мебели, различни елементи на автомобили и много други.

Като всяко производство, композитната индустрия страда от липсата на квалифицирана работна ръка, недостиг на умения, адекватни програми за обучение, целенасочени политики за подкрепа и стабилна връзка между образователните институции и бизнеса.

Партньорите в изпълнението на проекта разработват и прилагат иновативна програма за обучение на бъдещи работници в сферата на композитната индустрия. Програмата е създадена от фирми с дългогодишен опит в изработката на елементи от композитни материали в партньорство с образователни институции с традиции в подготовката на кадри за индустрията.

Обучителната програма може да бъде прилагана, както от фирми за провеждане на вътрешни обучения на персонала, така и от организации и институции за професионално образование и обучение.

В България и Хърватия екипа на проекта работи по проучване на стъпките и опита, за да стартира процеса по разработването на специалност, която да бъде включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение, като използва наличния опит и разработените стандарти в Словения, Естония и Германия.

Проект CompoWin е насочен към представители на следните целеви групи:

  1. Малки и средни предприятия (МСП) от композитната индустрия (т.е. компании, които произвеждат изделия от композитни материали за различни индустрии (напр. аерокосмическа, автомобилна, морска и т.н.), на които проекта предлага обучение за подобряване на техните умения и знания в съответствие с най-новите тенденции, технологии и производствени практики.

  2. МСП, развиващи своята дейност в силни отрасли от местната икономика, в т.ч. регионалната дърводобивна, текстилна, металообработваща промишленост, а също и в други традиционни производствени сфери (напр. производство на мебели, дограма и др.), на които ще бъде дадена възможност и алтернатива за диверсификация на своите дейности и продуктово портфолио.

  3. Обучителни организации/институции от сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), които ще имат възможност да приложат методология за обучение на кадри в композитната индустрия, включително необходимото материално-техническо обезпечение за провеждането на подобни курсове.
  4. Образователни институции в областта на ПОО, който имат интерес към подобни перспективни специалности и професии. На тях проекта ще предложи доказана методология, с която биха могли да започнат бързо обучение на бъдещи кадри в композитната индустрия.

CompoWIN е инициатива, която гарантира устойчивостта си предвид факта, че композитната индустрия се намира в процес на непрекъснато развитие и растеж. Това предполага, че фирмите в бранша ще имат възможността да допълват и адаптират обучителното съдържание и материали според техните нужди, като по-този начин превърнат обучителната програма CompoWin в самоподържащ се ресурс. Обучителната програма, която разработихме в рамките на проекта, осигурява на фирмите от сектора решение за провеждането на бърз, икономичен и ефективен обучителен курс за новопостъпили и бъдещи кадри, който се основава на изпитан модел и актуализиран образователен стандарт (съобразен с най-новите тенденции в сектора). Това гарантира, че уменията и квалификациите могат да бъдат по-лесно признати, както в различни държави, така и в различни производствени сектори или на пазара на труда

INNOVATION

CompoWin e проект, които разчита на иновативен подход в следните аспекти:

  1. Създаване на успешен модел за наемане на персонал, чрез прилагането на експертизата и опита на различни организации – партньори в изпълнението на проекта.

  2. Разработване на образователни продукти, които могат да бъдат усъвършенствани от всички заинтересовани страни, в зависимост от новостите в индустрията, тенденциите и спецификите на образователната система в различните държави.

  3. Предлагане на решение относно липсата на достатъчно практика и работещи образователни стандарти за обучение на кадри в сферата на композитната индустрия в Европа. Целта на проекта е да предложи основата, върху която може да се надгражда допълнително, предлагайки единен стандарт за различните държави.

Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат реализирани на базата на сътрудничество между организации от различни държави, които имат интерес да продължат да работят заедно след формалното приключване на инициативата. В България и Хърватска например, композитната индустрия и обучението на кадри биха могли да бъдат в основата на устойчиви решения на проблемите свързани с липсата на достатъчно икономически сектори, генериращи добавена стойност за местните икономики, страдащи от текущата икономическа криза.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 12:49 PM