COMPOHUB

PROJEKTI TUTVUSTUS

BASICS

PROJEKTI NIMI: Rohkem oskustöölisi kõrgtehnoloogilisse tootmisse

AKRONÜÜM: CompoWIN

ALGUS: 1. 11. 2020

LÕPP: 31. 10. 2022

KESTVUS: 24 kuud

PROGRAMME: Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/) / KA2 Strateegiline koostöö kutsehariduses (http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm)

CHALLENGE

Komposiittööstust iseloomustab kõrge lisandväärtus. Peamiselt töötavad seal täpset ja kvaliteetset käsitsitööd tegevad töötajad. See on üks väheseid tööstusharusid, mis hindab endiselt käsitsitööd, kus toodetakse kiudmaterjalidest õhusõidukeid, paate, spordivarustust, tuuleturbiinide labasid ja isegi vanne.

Hoolimata asjaolust, et see sektor annab tööd sadadele tuhandetele töötajatele kogu Euroopas ja teenib iga päev umbes 70 miljonit eurot kasumit, ei ole see sattunud haridussüsteemi tähelepanu alla. See on tingitud asjaolust, et aastakümneid olid tootmistehnikad hoolikalt kaitstud saladused. Selle tulemusena on tööstuse ja hariduse vahel täielik lõhe.

Projekti partnerlus loob tervikliku, kasutatava ja atraktiivse koolitussüsteemi tulevastele komposiiditööstuse töötajatele. CompoWIN projekti partnerid on ühiselt koostanud ainekavad, õpetajatele ettevalmistusmaterjalid ja lisaks ka enesehindamise harjutused. Nii saavad kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpetajad/koolitajad, kellel on üldtehnilised teadmised, koos Comphub.eu platvormil olemasoleva e-kursusega alustada kiiresti põhiliste liittehnikate õpetamisega.

Koolitussüsteem on üks projekti olulisi tulemusi. Teiseks sama oluliseks tulemuseks on võimalus seda koolitussüsteemi väga kiiresti juurutada organisatsioonidesse, kellel puuduvad eelnevad kogemused komposiitmaterjalidega. Selline organisatsioon vajab enne liitkoolituse katsetamist materiaalsete põhitingimuste loetelu. See nimekiri on põhiline abivahend haridusorganisatsiooni juhile esmase otsuse tegemiseks – kas alustada koolitusteenuse pakkumisega või mitte. Lisaks eelnevale on kursuse läbiviimiseks vaja kulutõhusaid materjalikomplekte.

Välja arvatud Sloveenia puuduvad komposiitmaterjalide tootmise valdkonnas riiklikud kutsestandardid. Seetõttu on projekti tulemusena Sloveenia tööstuse-hariduse-avalike organisatsioonide ökosüsteem lokaliseeritud Bulgaariasse ja Horvaatiasse. Mõlemas riigis esitasid projektipartnerid komposiitide tootjate kutsestandardi oma riiklikele haridussüsteemidele. See, et kolm ELi riiki võtavad kasutusele peaaegu identse kutsestandardi, soodustab selle standardi levikut teistes ELi riikides.

CompoWIN projekti on kaasatud osalejad järgmistest sihtrühmadest:

  1. komposiittööstuse VKEd (st ettevõtted, kes kasutavad komposiitmaterjale komposiitdetailide tootmiseks erinevatele tööstusharudele (nt lennundus, autotööstus, merendus jne), pakkudes neile koolitust oma oskuste ja teadmiste täiendamiseks kooskõlas tööstuse viimaste arengutega.
  2. VKEd, kes töötavad piirkondlikes puidu-, tekstiili-, metalli- ja muudes traditsioonilistes töötlevates tööstusharudes (st mööblitootmine, tisleritööstus jne) – pakkudes neile võimalust ümberõppida ja oma tegevust mitmekesistada.

  3. Koolitusorganisatsioonid/asutused ja kutsehariduse ja -koolituse pakkujad – pakkudes neile terviklikku koolituskursust liittööstuse jaoks, mis on mõeldud haridus- ja kutsehariduse pakkujatele.
  4. Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õppeasutused – võimaldades neil kohe alustada komposiitmaterjalide valmistajate koolitamist, kasutades tõestatud süsteemi komposiittööstuse kursuse kiireks ülevõtmiseks.

CompoWIN on isemajandav projekt. Tööstus kasvab orgaaniliselt ning kohandab sisu ja materjali vastavalt oma vajadustele, tagades projektijärgsel perioodil jätkusuutlikkuse. See pakub kiiret, ökonoomset ja eesmärgikindlat kursust ning lisaks määratleb ja arendab uue/täiendatud kutsestandardi ja „komposiitvalmistaja“ kataloogi (mõjutades ka riiklike kutsekvalifikatsioonide edasist arengut). See tagab, et oskusi ja kvalifikatsioone saab hõlpsamini tunnustada nii riigisiseselt ja -üleselt kui ka tööturul.

INNOVATION

CompoWINi  kolm peamist uuenduslikku lähenemisviisi:

  1. eduka tervikliku tööhõivemudeli loomine täiesti erinevate huvirühmade panusega;

  2. projekti tulemuste jätkusuutlikuks muutmine – võimaldab kasutusele võtta orgaanilise ja didaktiliselt areneva sisuga  futuristliku koolitusmudeli kõigis sidusrühmades;

  3. tegeleda komposiitmaterjalide töötleja riikliku kutsestandardi puudumisega Euroopas. See käsitleb sama standardi rakendamist kõigis riikides;

Projekt kujutab endast Euroopa tasandi kestvat ja tulemustele suunatud strateegilist partnerlust, mida säilitatakse ja täiustatakse ka pärast ELi rahastamise lõppemist. Bulgaaria jaoks on see visiooniline projekt, sest majanduse ebastabiilsuse ajal vaadeldakse juba järgmiseks tööstustsükliks valmistumist. Bulgaaria saab kasu uue kõrgtehnoloogilise tööstuse hõlbustamisest, mida toetab haridus. Euroopa Liit saab kasu olulise tööstussektori konsolideerimisest, muutes selle Aasia konkurentsisurve suhtes vastupidavamaks.

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 12:26 PM